Program konferencji

19 września 2017 r., wtorek

 • 8:00–12:00 – rejestracja uczestników
 • 9:00–9:15 – uroczyste otwarcie konferencji
 • 9:15–11:00 – sesja naukowa
  poświęcona dorobkowi Profesora Władysława Pawlaka w rocznicę śmierci [wstęp wolny]
  • Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) Życiorys Profesora Władysława Pawlaka
  • Beata Medyńska-Gulij (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Główne nurty w działalności naukowej Profesora Władysława Pawlaka
  • Wolf Koch (Technische Universität, Dresden) Department of Cartography of the University of Wrocław and Institute for Cartography of the Dresden University of Technology – the scientific co-operation during the working period of Prof. Władysław Pawlak
  • Marek Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa) Działalność Profesora Władysława Pawlaka w Oddziale Kartograficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski) Kartografia szkolna i historia kartografii w dorobku Profesora Władysława Pawlaka
  • Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski) Profesor Władysław Pawlak jako dydaktyk
  • Zenon Kozieł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wspomnienie absolwenta z pierwszej grupy seminaryjnej Profesora Władysława Pawlaka
 • 11:00–11:30 – przerwa kawowa
 • 11:30–13:30 – sesja referatowa
  • Tomasz Niedzielski, Mirosława Jurecka, Bartłomiej Miziński (Uniwersytet Wrocławski) Automatyczne tworzenie map jako element systemu poszukiwania osób zaginionych z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych
  • Maciej Lisiewicz, Izabela Karsznia (Uniwersytet Warszawski) Wykorzystanie technik uczenia maszynowego do weryfikacji i uzupełnienia zasad generalizacji map ogólnogeograficznych
  • Krzysztof Pokonieczny (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) Porównanie map przejezdności terenu opracowanych przy wykorzystaniu różnych baz danych przestrzennych
  • Radosław Golba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Analiza zagrożenia powodziowego na przykładzie Dolnej Wisły między Włocławkiem a Toruniem
  • Maciej Smaczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Kartometryczne zobrazowania z niskiego pułapu lotniczego jako materiał do celów aktualizacji treści map wielkoskalowych w zakresie obiektów infrastruktury drogowej
  • Karolina Maja Sielicka, Izabela Karsznia (Uniwersytet Warszawski) Weryfikacja zasad generalizacji osadnictwa i sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych do skal 1:500 000 i 1:1 000 000
 • 13:30–15:00 – obiad
 • 15:00–17:00 – sesja referatowa
  • Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Zastosowanie map i szkiców mentalnych w ocenie efektywności kształcenia w zakresie kartografii
  • Katarzyna Słomska (Uniwersytet Warszawski) Wpływ technologii na percepcję map w kontekście edukacji
  • Tomasz Padło, Paweł Struś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Między Wschodem i Zachodem. Podział Europy w percepcji uczniów europejskich szkół
  • Lucyna Szaniawska (Zespół Historii Kartografii, Warszawa) Początki europejskiej geologicznej kartografii urzędowej
  • Agnieszka Bitner (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) Mapy cen gruntów w badaniach rynku nieruchomości
  • Jakub Wabiński, Marta Kuźma, Albina Mościcka (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) Wykorzystanie druku 3D w kartografii
 • 17:00–18:00 – sesja posterowa przy kawie
  1. Joanna Bac-Bronowicz, Adam Górecki (Politechnika Wrocławska), Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski) Wzorce dla jednostek fizycznogeograficznych poziomu mikroregionów na obszarze makroregionu Sudetów Zachodnich
  2. Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski) Oprogramowanie GIS w systemie analizy stężeń aeroalergenów
  3. Agnieszka Pilarska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wizualizacja kartograficzna zagadnień zdrowotnych w wybranych publikacjach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP–PZH)
  4. Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski (Uniwersytet Wrocławski) Preferencje mikrosiedliskowe gniewosza plamistego (Coronella austriaca) – studium metodyczne
  5. Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski) Czy mapy narodowościowe mogą być wiarygodnym i obiektywnym źródłem informacji?
  6. Beata Całka, Elżbieta Bielecka (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) Metody klasyfikacji danych ludnościowych
  7. Tymoteusz Horbiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Responsywne projektowanie graficznego interfejsu map na smartfony według subiektywnych preferencji użytkowników
  8. Radosław Golba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wizualizacja zagrożenia i ryzyka powodziowego
  9. Piotr Bożek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) Budowa map zagrożenia erozyjnego z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych
  10. Przemysław Klapa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) Tworzenie oraz aktualizacja map wielkoskalowych z wykorzystaniem technologii TLS
  11. Agnieszka Piwowarczyk, Stanisław Szombara (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Implementacja metod oceny kartogramu w środowisku ArcGIS
  12. Stanisław Szombara (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Mapy w grach planszowych: „tylko“ czy „także“ sztuka?
  13. Patrycja Ujma, Stanisław Szombara (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Wykorzystanie map mentalnych do analizy percepcji przestrzeni kampusu AGH
 • 18:00–19:00 — Otwarte zebranie członków Oddziału Kartograficznego PTG oraz Stowarzyszenia Kartografów Polskich
 • 19:15 – uroczysta kolacja

20 września 2017 r., środa

 • 9:00–11:00 – sesja referatowa
  • Elżbieta Bielecka, Michał Mierzwiak, Beata Całka (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) Użyteczność rastrowych danych ludnościowych
  • Waldemar Spallek, Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski) „Historical atlas of Hasidism“ jako przykład geowizualizacji danych historycznogeograficznych
  • Łukasz Wielebski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Filmowa prezentacja kartograficzna przestrzennych aspektów działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
  • Paweł Cybulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Mapy animowane w Internecie – teoria projektowania a dominująca praktyka
  • Łukasz Halik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Geowizualizacja rzeźby terenu i jej zmian w czasie w systemie wirtualnej rzeczywistości
  • Tomasz Nowacki (Uniwersytet Warszawski) Redakcja kartogramów interaktywnych
 • 11:00–11:30 – przerwa kawowa
 • 11:30–13:30 – sesja referatowa
  • Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) Geowizualizacja w sztuce
  • Zenon Kozieł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) O potrzebie doskonalenia geomatycznej metody wspomagania badań
  • Paweł Cebrykow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Model generalizacji map statystycznych
  • Jolanta Korycka-Skorupa (Uniwersytet Warszawski) Sygnatury porządkowe i ilościowe – o prezentacji z pogranicza klasyfikacji metod i form kartograficznych
  • Stanisław Szombara (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Wspomaganie i automatyzacja redakcji map kropkowych
  • Izabela Gołębiowska (Uniwersytet Warszawski) Z punktu widzenia użytkownika... O możliwościach eye-tracking w badaniach narzędzi geowizualizacji danych
 • 13:00–14:30 – obiad
 • 15:00–16:30 – sesja referatowa
  • Dariusz Lorek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Retrospektywna analiza przestrzeni topograficznej z wykorzystaniem technologii GIS i multimediów
  • Agnieszka Pilarska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Możliwości wykorzystania metod wielowymiarowej analizy statystycznej w uogólnieniu treści map chorobowości
  • Bogdan Wolak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Lokalizacja instytucji miejskich w świetle miar centrograficznych na przykładzie miasta Nidzicy
  • Piotr Piotrowski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) Modelowanie zjawiska erozji na podstawie modelu RUSLE z wykorzystaniem danych LiDAR
 • 16:30–17:00 – zakończenie konferencji